menu

Blog #1/4: Hoe bouw je een app? Van idee tot ontwikkeling in 4 fasen!

Andrea Bolt

 

Allereerst, ons idee in het kort:

YSE houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met het ontwikkelen van Young Professionals. Dat betekent dat er ook elk jaar weer YSE-ers uitstromen bij verschillende organisaties in verschillende sectoren. Zo is er in deze 10 jaar een flink alumni netwerk opgebouwd. Momenteel is er warm contact met bepaalde alumni, maar dit kan beter. De Talent Area Digital wil daarom een brug slaan tussen huidige YSE-ers en alumni. We kunnen ten slotte veel van elkaar leren. Zo kwamen wij op ons oorspronkelijke idee: een mobiele app om mentorschap te faciliteren tussen huidige YSE-ers en alumni. 

App ontwikkeling

Voor de ontwikkeling maken we gebruik van de Agile werkwijze. Zo hebben wij een Product Owner en een scrummaster om de workload te verdelen. We maken gebruik van miro om digitaal goed samen te kunnen werken.

De ontwikkeling is onderverdeeld in 4 fasen:

Fase 1: 🕵️ Onderzoek – Is er behoefte aan het product? Zo ja, wat houdt die behoefte precies in?

Fase 2: 🎨 Concept ontwerp – Het ontwikkelen van een prototype, visueel en technisch.

Fase 3: 👷 Bouwen – Het bouwen van je prototype naar werkend product (MVP: minimum viable product).

Fase 4: 🧪 Final testing – Kijken of het MVP aansluit op al je gestelde doelen.

Fase 1: Onderzoek (maart-medio april)

De eerste maand stond in het teken van Fase 1: Onderzoek. Hoe hebben we dit onderzoek aangepakt, wat was het eindresultaat, en wat zijn de vervolgstappen? We leggen je dit kort uit. 

Tijdens de onderzoeksfase kijk je kritisch naar je idee. Hierbij stel je vragen als: Wat is het doel van de app; wie is de doelgroep en wat is hun behoefte; is een mobile of juist een web app het meest geschikt? Maar ook zaken als planning en de beschikbaarheid van resources komen ter sprake.

Ons startpunt was om YSE-ers te koppelen aan alumni in de vorm van mentorschap. Om dit idee te testen zijn we in gesprek gegaan met alumni en huidige YSE-ers. We hebben in totaal 14 interviews afgenomen en we hebben een Google Forms rondgestuurd om input op te halen over specifiek het mentorschap idee. De resultaten hebben we gezamenlijk geanalyseerd. Onze drie belangrijkste conclusies:

  1. 🥳  Beide partijen zien waarde in het versterken van het contact tussen YSE-ers en alumni. Echter werd mentorschap niet direct ervaren als het juiste middel hiervoor. 
  2. 😫  Een nieuwe mobile app is overbodig. Er bestaan al genoeg mobile apps om mee te communiceren (bijv. WhatsApp, LinkedIn), waardoor een nieuwe mobile app een hogere drempel zou creëren om contact te zoeken.
  3. 💻  Een web-app voor “matchmaking” zou geschikt zijn om huidige YSE-ers te koppelen aan alumni.

“Kill your darlings”

Op basis van deze conclusies kan ons oorspronkelijke idee (mobiele app voor mentorschap) de prullenbak in, en gaan wij ons focussen op het ontwikkelen van een oplossing waar wél behoefte aan is. Een belangrijk voordeel van werken volgens een Agile werkwijze.

Hoe nu verder….?

Fase 2 (medio april-mei) staat in het teken van een concept ontwerp (prototype). De komende 1,5 maand gaan we de ideeën die we in fase 1 hebben uitgekristalliseerd visualiseren. Ook maken we een start met de technische ontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van low code development. Aan het eind van deze fase willen we onze doelgroep een product voorschotelen waar zij hun feedback op kunnen geven voor doorontwikkeling.


Kunnen we je helpen?

Wij nemen contact met je op